Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Llogi Lleoliad Cynadledda

Gofynnir i chi ddarllen y ddogfen hon yn ofalus cyn mynd rhagddo i archebu

Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn derbyn ceisiadau i archebu ystafelloedd ymlaen llaw.  Mae hyn yn ein galluogi i gynnig prisiau cystadleuol.  Am y gwasanaeth hwn gofynnwn am wybodaeth gywir ynghylch y nifer fydd yn bresennol a natur pob digwyddiad. Rydym hefyd yn gweithredu polisi ffioedd cosb os bydd digwyddiad yn cael ei ganslo. Derbynnir cais i archebu lle ar y ddealltwriaeth bod trefnydd y digwyddiad, a enwir ar y ffurflen archebu briodol, yn derbyn yr amodau hyn. Os bydd unrhyw newid yn y telerau hyn rhaid iddynt gael eu nodi mewn ysgrifen gan aelod o staff Canolfan Grefftau Sir Gâr.

Y Cytundeb

Rhaid cadarnhau unrhyw drefniant llafar o fewn pedair wythnos i ddyddiad y digwyddiad drwy lenwi a dychwelyd y ffurflen(ni) archebu.  Anfonir anfoneb yn syth ar ôl y digwyddiad a rhaid ei thalu cyn pen 30 niwrnod.  Mae'n ofynnol i hysbysu mewn ysgrifen am unrhyw newid yn y trefniant archebu.

Rhaid derbyn y niferoedd terfynol ddeg niwrnod cyn y digwyddiad.

Canslo

Rhaid hysbysu mewn ysgrifen am bob trefniant sy'n cael ei ganslo. 

Canslo Trefniant i Logi Ystafell Gynadledda:

Bydd y raddfa daliadau ganlynol yn cael ei defnyddio: os derbynnir canslad ysgrifenedig llai na 6 diwrnod gwaith cyn dyddiad y digwyddiad bydd 100% o'r holl dâl yn daladwy; os derbynnir canslad ysgrifenedig o fewn 6 - 10 diwrnod gwaith cyn dyddiad y digwyddiad bydd 50% o'r holl dâl yn daladwy.

Canslo Trefniadau Arlwyo:

Bydd y raddfa daliadau ganlynol yn cael ei defnyddio: os bydd digwyddiad yn cael ei ganslo 48 awr cyn ei gynnal codir 50% o'r holl dâl; os bydd digwyddiad yn cael ei ganslo ar ddiwrnod ei gynnal codir 100% o'r holl dâl.                                                     

D.S. Ni ellir lleihau'r nifer yr arlwywyd ar eu cyfer ar ddiwrnod y digwyddiad.

Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw drefniant i ddefnyddio'r eiddo ar unrhyw adeg yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr neu'n mynd i law'r derbynnydd.
  • Os yw'r trefnydd fwy na 30 diwrnod yn hwyr yn talu am wasanaethau blaenorol gan Ganolfan Grefftau Sir Gâr.
  • Os, ym marn Canolfan Grefftau Sir Gâr, y byddai'n niweidio enw da Canolfan Grefftau Sir Gâr.

Ni all Canolfan Grefftau Sir Gâr fod yn atebol am unrhyw anghyfleustra neu golled a achosir o ganlyniad i'r cyfryw ganslad.

Taliadau

Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i newid taliadau a bennwyd cyn cynnal digwyddiad ond ni wna hynny heb ymgynghori â'r trefnydd.  Os bydd Canolfan Grefftau Sir Gâr yn newid y taliadau caiff y trefnydd y cyfle i ganslo'r trefniadau yn ddi-gosb.

Bydd prisiau'r cyfleusterau a'r gwasanaethau yn unol â'r rhestr brisiau gyhoeddedig.  Fel arfer bydd prisiau yn cael eu hadolygu ym mis Awst bob blwyddyn er y gall hyn amrywio fel y gwelwn ni'n dda.

Treth ar Werth

Codir Treth ar Werth am bob gwasanaeth. Nid chodir TAW ar logi ystafelloedd.

Os bydd graddfa'r TAW yn newid mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i godi'r tâl perthnasol adeg yr archebu.

Cyfrifon

Bydd Canolfan Grefftau Sir Gâr yn dal y Trefnydd/Sefydliad, a enwir ar y ffurflen archebu, yn gyfrifol am setlo'r cyfrif.
Dylid setlo cyfrifon ar eu derbyn.  Dylid derbyn taliad cyn pen 30 diwrnod.

Rheoliadau Cyffredinol

Mae'r rheoliadau cyffredinol canlynol yn gymwys a bydd Trefnydd digwyddiad yn gyfrifol am eu tynnu at sylw'r cynrychiolwyr.

Rhaid i ymwelwyr â Chanolfan Grefftau Sir Gâr lofnodi'r Llyfr Ymwelwyr ar gyrraedd Canolfan Grefftau Sir Gâr.  Rhaid hysbysu Canolfan Grefftau Sir Gâr am unrhyw siaradwr, gwestai neu gynrychiolydd 'uchel ei broffil' y disgwylir iddo fod yn bresennol.

Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i godi tâl am unrhyw wasanaethau diogelwch ychwanegol y mae'n barnu sydd eu hangen ar gyfer digwyddiad.

Bydd Canolfan Grefftau Sir Gâr yn sicrhau y bydd cynllun yr ystafell gynadledda yn unol â'r hyn y gofynnwyd amdano gan y sefydliad ar y ffurflen archebu.  Ni ellir gwarantu y bydd modd newid cynllun ystafell ar ddiwrnod y digwyddiad a bydd yn dibynnu ar nifer y staff gofalu sydd ar gael.

Bydd y trefnydd yn gyfrifol am sicrhau bod y cynrychiolwyr yn ymddwyn mewn modd  priodol a threfnus a'u bod yn cydymffurfio â holl geisiadau rhesymol y staff.  Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw drefniant archebu yn ystod y digwyddiad ei hun os bydd y trefnydd neu gynrychiolydd y trefnydd yn methu â chydymffurfio â'r telerau a'r amodau yn neilltuol mewn perthynas â sŵn a pheri niwsans i westai eraill.

Dylai'r trefnydd hysbysu'r cynrychiolwyr am yr angen i ddarllen a deall yr holl Reoliadau Tân a rheoliadau Iechyd a Diogelwch a Thrwyddedu sydd wedi'u codi yn y mannau y maent yn ymweld â hwy. Dylai hefyd gadw cofrestr o'r cynrychiolwyr rhag ofn unrhyw argyfwng.

Ni ellir dod ag unrhyw eitem beryglus i'r eiddo heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Ni ellir dod ag unrhyw sylweddau anghyfreithiol i'r eiddo o dan unrhyw amgylchiadau.

Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr yn cadw'r hawl i godi tâl am unrhyw wasanaethau ychwanegol y gofynnir amdanynt yn ystod cyfnod y digwyddiad ac os methir â chadw at yr amserau y cytunwyd arnynt.

Mar Canolfan Grefftau Sir Gâr yn gweithredu polisi 'Dim Ysmygu' ym mhob ardal fewnol.

Arlwyo

Canolfan Grefftau Sir Gâr yw'r unig arlwywr ar gyfer pob digwyddiad.  Dylid archebu gwasanaethau arlwyo ar gyfer cynadleddau drwy Ganolfan Grefftau Sir Gâr. Dylid rhoi gwybod ynghylch y nifer derfynol ddeg diwrnod gwaith cyn unrhyw ddigwyddiad. Gall yr adran arlwyo godi isafswm tâl am wasanaethau arlwyo yn ôl ei ddisgresiwn.

Cymorth Cyntaf

Pennir ystafell yn ddi-dâl at ddibenion Cymorth Cyntaf ar dderbyn cais.  Gall staff derbynfa Canolfan Grefftau Sir Gâr roi cyngor ynghylch sut i alw'r gwasanaethau brys.

Colled a Difrod

Y Trefnydd fydd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a berir gan gynrychiolwyr i eiddo Canolfan Grefftau Sir Gâr.  Ychwanegir tâl am unrhyw golled neu ddifrod yn yr anfoneb derfynol.

Ni all Canolfan Grefftau Sir Gâr dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo personol neu gerbydau'r cynrychiolwyr. Cynghorir cynrychiolwyr i fod yn ofalus ynghylch diogelu eu heiddo.

Yswiriant

Rhaid i sefydliadau sy'n llogi cyfleusterau Canolfan Grefftau Sir Gâr sicrhau eu bod wedi'u hindemnio gan yswiriwr yn y DU mewn perthynas â'u hatebolrwydd i Ganolfan Grefftau Sir Gâr  ac i'w cynrychiolwyr.  Mae Canolfan Grefftau Sir Gâr wedi'i hyswirio rhag atebolrwydd cyfreithiol yn codi o ddefnyddio ei chyfleusterau.

Amodau Eraill

Ni chaniateir gwerthu tocynnau na nwyddau - nid oes gan Ganolfan Grefftau Sir Gâr Drwydded Adloniant Cyhoeddus.

Nid oes hysbysiadau, addurniadau nac arwyddion i gael eu gosod ar ffabrig Canolfan Grefftau Sir Gâr.  Bydd unrhyw hysbyseb yn cael ei thynnu i lawr yn ddirybudd.

Gofynion Statudol

Rhyddid i Lefaru - rhaid i Ganolfan Grefftau Sir Gâr gymryd camau rhesymol i sicrhau bod rhyddid i lefaru o fewn y Gyfraith (Deddf Addysg (Rhif 2) 1986).  Yn ogystal â bod yn gymwys i fyfyrwyr a staff mae'n gymwys hefyd  i siaradwyr mewn cyfarfodydd a drefnwyd gan gyrff allanol sy'n defnyddio eiddo'r Coleg. Rhaid cael caniatâd Canolfan Grefftau Sir Gâr cyn y caiff y wasg, teledu neu radio gofnodi digwyddiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

I wneud ymholiadau ynghylch archebu ystafell gynadledda cysylltwch ag Ganolfan Crefftau Sir Gaerfyrddin drwy ffonio (01994) 232 726